THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP BÀI In

Hạn nộp Tóm tắt báo cáo (Abstract)

30/5/2019

Thông báo kết quả chấp nhận tóm tắt báo cáo

30/6/2019

Hạn nộp bài toàn văn và lệ phí (tham dự + gửi bài)

30/7/2019

Thông báo kết quả phản biện đăng Tạp chí

30/9/2019

Thông báo danh mục báo cáo tại Hội nghị

30/10/2019