QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP BÀI PDF. In Email
 

Hạn chót nộp Tóm tắt báo cáo (Abstract) 

 31/7/2015

Thông báo kết quả chấp nhận tóm tắt báo cáo 

 19/8/2015

Hạn chót nộp bài toàn văn và lệ phí tham dự + gửi bài 

 25/9/2015

Thông báo kết quả phản biện đăng Tạp chí

 25/10/2015

Thông báo danh sách báo cáo tại Hội nghị

30/10/2015

 
 
You are here  : Home Thời hạn đăng ký và nộp bài