QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

Thời hạn PDF. In Email
                    - Gửi bản tóm tắt         : 15/07/2011    01/08/2011

                    - Chấp nhận tóm tắt    : 25/07/2011     08/08/2011

                    - Nộp toàn văn             : 01/09/2011

                    - Chấp nhận toàn văn : 01/10/2011

 

Các nhà Tài trợ

  • POLYCO
  • ATC
  • Halico
  • IDP
  • An gi
  • AVINAA
  • HABECO

Nhà tài trợ Đặc biệt


You are here  : Home Các mốc thời gian