QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

Cung Thị Tố Quỳnh
Thư ký hội thảo

Địa chỉ:
Bộ môn Quản lý chất lượng;
Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm
Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
205B-C4, 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Việt Nam

Điện thoại: +84 43 868 0120
 Fax: +84 43 868 2470

 


You are here  : Home Liên hệ