QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

Chủ điểm PDF. In Email

Hệ thống quản lý chất lượng

 • Hệ thống quản lý chất lượng
 • Tiêu chuẩn hóa
 • Công nghệ trao đổi thông tin trong QLCL (ICT)

Kỹ thuật thực phẩm

 • Kỹ thuật mới trong chế biến và bảo quản thực phẩm
 • Công nghệ và sản phẩm mới

An toàn vệ sinh thực phẩm

 • Phân tích thành phần thực phẩm
 • Chất tồn dư, nhiễm tạp và độc tố trong thực phẩm
 • Phương pháp phân tích nhanh

Thực phẩm và xu hướng tiêu dùng thực phẩm

 • Phân tích cảm quan
 • Thực phẩm ăn nhanh
 • Marketing thực phẩm
 • Xu hướng tiêu dùng và vấn đề ATVSTP
 

Các nhà Tài trợ

 • POLYCO
 • ATC
 • Halico
 • IDP
 • An gi
 • AVINAA
 • HABECO

Nhà tài trợ Đặc biệt


You are here  : Home Chủ điểm