CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA HỘI THẢO In

• Xu hướng mới trong quản lý chất lượng an toàn thực phẩm

• An toàn chuỗi cung ứng thực phẩm

• Nguyên liệu, phụ gia cho thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

• Phương pháp phân tích trong kiểm soát chuỗi cung ứng thực phẩm

• Phát triển sản phẩm thực phẩm/Phát triển định hướng thị trường

• Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội trong thời đại kỹ thuật số