QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA HỘI THẢO
  •    Hệ thống quản lý chất lượng

  •    An toàn và Dinh dưỡng thực phẩm

  •    Các phương pháp kiểm nghiệm

  •    Phân tích nguy cơ

  •    Kỹ thuật thực phẩm

  •    Thực phẩm và xu hướng tiêu dùng thực phẩm

  •    Diễn đàn doanh nghiệp

 
You are here  : Home Chủ đề