QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

Chủ đề PDF. In Email
  • Hệ thống quản lý chất lượng
- Quản lý chuỗi sản xuất và cung ứng thực phẩm
- Hệ thống đảm bảo chất lượng
- Tiêu chuẩn hóa
- Công nghệ trao đổi thông tin trong QLCL (ICT)
  • An toàn và dinh dưỡng thực phẩm
- Chất tồn dư, nhiễm tạp và độc tố trong thực phẩm
- Phương pháp phân tích nhanh trong kiểm soát chất lượng
- Phân tích thành phần và dinh dưỡng thực phẩm
  • Kỹ thuật thực phẩm
- Kỹ thuật mới trong chế biến và bảo quản thực phẩm
- Công nghệ và sản phẩm mới
  • Thực phẩm và xu hướng tiêu dùng thực phẩm
- Phân tích cảm quan
- Marketing thực phẩm
- Xu hướng tiêu dùng
 

Tin mới cập nhật

Tin hay được đọc


You are here  : Home Chủ đề